Rome 1870 wat gebeurde er in de stad

Rome 1870 wat gebeurde er

Florence is dit jaar nog steeds de hoofdstad van Italië, maar Rome zal die rol na de inname van de stad op 20 september overnemen.  De wet die de overdracht vervolgens formeel regelt, wordt op 3 februari 1871 van kracht. Het jaar 1870 was een keerpunt. Op enkele van de tweeëndertig dagen werd over de toekomst van het land beslist. Hieronder het overzicht ‘Rome 1870 wat gebeurde er in de stad’.

In de lente renoveert de architect Antonio Manno de voorgevel van de basiliek  Santa Pudenziana. In de maand oktober bouwt men om het kerkhof voor niet-katholieken een muur. Met noemt het ook wel het protestants kerkhof.

6 januari

In de Sint-Pieter begint de tweede zitting van het Eerste Vaticaanse Concilie. Het Consilie begon op 8 september 1869 en zou duren tot 20 september 1870.

17 februari

Pius IX opent de Tentoonstelling van werken uitgevoerd in alle kunstvormen voor het katholieke geloof. De expositie vond plaats in het klooster van de Santa Maria degli Angeli.

9 maart

De groothertog van Toscane Ferdinando IV (1835-1908) bezoekt de stad.

21 april

In de Sint Pieter opent de derde zitting van het Eerste Vaticaanse Concilie.

Rome 1870 wat gebeurde er in de stad
Sint Pietersplein rond 1870

6 mei

In Villa Barberini op Monte Mario werd het Trigonometrische teken ingewijd om de boog van de Europese meridiaan te meten. Zie meer erover hier.

14 juni

Paus Pius IX onthult in Lorenzo buiten de muren het monument voor de soldaten die vielen tijdens de strijd voor de verdediging van de Kerkelijke Staat.

18 juli

 • De Apostolische Constitutie Pastor Aeternus bevestigt de pauselijke onfeilbaarheid in de zaken van het geloof en de zeden. De afkondiging vindt plaats tijdens het Eerste Vaticaanse Concilie. Zie hierboven 6  januari.

7 september

 • Koning Vittorio Emanuele Il stuurt een rondschrijven naar de politieke grootmachten in Europa. Hij schrijft in de brief dat hij voornemens  is om het hof en de regering naar Rome te verplaatsen. Hij zet tevens uiteen met welke maatregelen Italië de onafhankelijkheid en persoonlijke onschendbaarheid van de paus zal garanderen.

8 september

 • Koning Vittorio Emanuele II schrijf aan paus de inname van Rome door het leger niet te willen opvatten als een vijandige daad. De “preventieve maatregel” is een “onvermijdelijke noodzaak” ingegeven door de gedeelde zorg voor de “veiligheid cvan Italië en de heilige Stad”.

9 september

 • Graaf Gustavo Ponza van San Martino (1810-76) arriveert in Rome. Hij is de buitengewone ambassadeur van koning Vittorio Emanuele Il. Hij is de auteur van de brief van de koning aan de staatssecretaris van het Vaticaan Giacomo Antonelli. In de brief zijn vervat ‘de garanties noodzakelijk voor de spirituele onafhankelijkheid van de Heilige Stoel, die tevens de basis vormen voor toekomstige onderhandelingen tussen Italië en de geïnteresseerde machten’.
 • De graaf overhandigt de paus een brief van de koning ‘met de liefde van een zoon, met het geloof van een katholieke, met de loyaliteit van een koning en met de geest van een Italiaan’. Hij verklaart bovendien dat hij ‘zijn troepen naar Rome stuurt om gewelddadige acties van de revolutionairen te verhinderen’.

10 september

 • Pius IX wijdt de Fontanone dell’Acqua Marcia in. De fontein bevindt zich voor de gebouwen van de Graanschuren van Termini.

11 september

 • In een brief aan de koning brengt paus Pius IX zijn verdriet tot uitdrukking over wat hem werd meegedeeld in diens brief van 8 september. Het antwoord van de paus bereikt de koning pas op 23 september.

12 september

 • De Italiaanse troepen trekken onder leiding van generaal Raffaele Cadorna (1815-1897) de regio Latium binnen.
 • De generaal van het pauselijke leger Hermann Kanzler (1822-1891) wendt zich tot de Romeinen met de mededeling dat de Italiaanse troepen Latium zullen innemen.

18 september

De Italiaanse troepen nemen bezit van Tivoli en Monterotondo en trekken op naar Rome over de Via Nomentana.

19 september

Generaal Cadorna geeft het bevel Rome ter hoogte van Porta Pia aan te vallen.

20 september

Om 5.15 uur opent de artillerie het vuur op de Aureliaanse muur niet ver van  Porta Pia. De Italiaanse troepen trekken om 9.45 uur door de bres in de muur de stad binnen. Om 10.00 uur geven de troepen van de paus zich over. De ondertekening door de generaals Cadorna e Kanzler van de capitulatie vindt om 14.00 uur plaats in villa Albani Torlonia.

21 september

De krant La Capitale, De Hoofdstad, begint te verschijnen. De hoofdredacteur is Raffaele Sonzogno (1836-1922).

22 september

Het eerste nummer van de La Gazzetta del Popolo, De Gazet van het Volk, komt uit. De hoofdredacteur is Edoardo Arbib (1840-1906).

Rome 1870 wat gebeurde er in de stad

23 september

Generaal Cadorna benoemt een voorlopig bestuur van Rome. Michelangelo Caetani (1804-1882) wordt de voorzitter.

2 oktober

In Rome en de provincies houdt men op deze zondag een referendum met de vraag of de bewoners bij het Italiaanse koninkrijk willen behoren. De ‘vraag’ is deze: Desideriamo essere uniti al Regno d’Italia, sotto la monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori.

Schilderij van Cesare Maccari (1840-1919).

9 oktober

De resultaten van het plebiciet gaan naar koning Vittorio Emanuele Il die in Florence verblijft. In de stad zetelt immers het hof en de regering. De koning voegt bij decreet de stad Rome en haar provincies toe aan het koninkrijk. Het parlement verandert daarna het decreet in een wet.

11 oktober

De koning benoemt generaal Alfonso La Marmora (1804-1878) tot opperbevelhebber van Italië.

15 oktober

La Marmora benoemt een nieuw gemeentebestuur onder voorzitterschap van Francesco Pallavicini Rospigliosi (1810-1878).

20 oktober

Pius IX schort het Eerste Vaticaanse Concilie op. Hij stelt dat ‘de deelnemers van het Concilie de noodzakelijke vrijheid, veiligheid en rust ontberen’.

1 november

Paus Pius IX publiceert de encycliek Respicientes waarin hij de ‘bezetting’ van Rome definieert als ‘onrechtvaardig, gewelddadig, nietig en ongeldig’. Zie hier de tekst.

9 november

Onder leiding van de architect Antonio Cipolla (1822-1874) begint de renovatie van het Quirinaalpaleis, de toekomstige zetel van het Italiaanse hof.

13 november

De eerste verkiezingen van de stad Rome vinden plaats.

20 november

De eerste nationale verkiezingen in het koninkrijk Italië na de Inname van Rome vinden plaats.

29 november

De nieuwe gemeenteraad wordt geinstalleerd. Giuseppe Lunati is de voorzitter. Hij oefent de functie van burgemeester uit.

2 december

 • De bank van de Kerkelijke Staat heet voortaan Banca Romana.
 • De nieuwe staat Italië verwerft de Farnesetuinen, de Orti Farnesiani, op het Palatijn.

15 december

 • De wethouder Filippo Andrea Doria Pamphilj (1813-1876) neemt de functie van burgemeester waar.

16 december

 • De Gemeente Rome opent de eerste twee openbare scholen voor het basisonderwijs. Eén voor jongens in de Via dei Fienilie en de andere voor meisjes in de wijk Tor de’ Specchi.

28 december

Grote overstromingen in de stad. De wijken Borgo, Campo Marzio, Colonna en Sant’Eustachio lopen onder. Het ghetto is bijkans verdwenen onder het water van de Tiber. Na de overstromingen van deze dag stelde men een commissie in die het plan voor de bouw van de kademuren langs de Tiber opstelde. Die zouden de stad tegen het water beschermen, maar tegelijk een heel ander aanzien geven.

Een afbeelding van de rivier zonder de muren die we nu kennen

31 december

Koning Vittorio Emanuele Il komt naar Rome om de slachtoffers van de overstroming troost te brengen. In het Campidoglio ontvangt men de koning met gejuich.

Ga naar 1871
Naar alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1870 wat gebeurde er in de stad

 1. Zie dit artikel over de Inname van Rome.
 2. Voor de uitkomst van de consultatie zie hier (it) een wikipediapagina. De andere plebicieten werden gehouden in Emilia op  11 maart 1860, in Toscane op 12 maart 1860, in Zuid-Italië en Sicilië op 21 oktober 1866.  In de regio Veneto op 21 oktober 1866.

 

Rome 1871 wat gebeurde er in de stad

Dit jaar legt men de status van Rome hoofdstad van Italië wettelijk vast. In politieke termen gesproken, is dit de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Voor Rome en voor Italië. Vanaf begin juli zetelen het hof en de regering in de stad. In de winter van dit jaar valt het besluit dat de Engelenburcht een kazerne zal worden. Een pokkenepidemie teistert in de maanden november en december de inwoners van de hoofdstad. De vergaderzalen van het parlement, de Tweede Kamer en de Senaat, worden ingericht. Dit jaar worden enkele belangrijke wetten van kracht. Zie hieronder in de lijst Rome 1871 wat gebeurde er in de stad:

1 januari

Men stelt een Commissie in die gaat onderzoeken hoe men de hoofdstad het beste kan beschermen tegen de overstromingen die de Tiber steeds weer opnieuw veroorzaakt.

23  januari

In de stad arriveren de koninklijke hoogheden Umberto I (1840-1900) en Margherita van Savoye (1851-1926).

3 februari

De proclamatie van Rome tot hoofdstad van Italië. Daarmee raakt Florence die status kwijt.

Vanaf 1869 is Giovanni Lanza (1810-1882) het hoofd van de regering.

24 februari

De werkzaamheden voor de verbouwing van Palazzo Madama gaan van start. De aula voor de senatoren wordt gerealiseerd op de binnenplaats volgens een ontwerp van ingenieur Luigi Gabet (1823-1872).

20 maart

De wethouder Giovanni Angelini (1808- ….) neemt in de maanden maart, april en mei de functie van burgemeester waar.

13 mei

Het parlement (komt nog steeds bijeen in Florence) neemt de zogenaamde ‘Wet van de Guarentigie’ aan. Deze wet regelt in twintig artikelen de verhouding tussen het koninkrijk Italië en de Heilige Stoel. In de wet ‘Guarentigie’ garandeert de Italiaanse staat de vrije uitoefening van de religie. Het woord guarentigie betekent garanties.

15 mei

Het Staatsblad drukt de ‘Wet van de Guarentigie’ af en met de pubblicatie is de wet van kracht. De pausen zullen de wet overigens nooit erkennen. In 1929 maakt de wet plaats voor het Pact van Lateranen. De Wet blijft al die jaren overigens wel van kracht.

Pius IX publiceert de encycliek Ubi nos waarin hij zich scherp keert tegen de wet. Hij herhaalt ook dat de ‘wereldse macht’ voor de uitoefening van de kerkelijke taak onmisbaar is. Zie hier de tekst.

16 mei

Francesco Pallavicini Rospigliosi (1828-1887) wordt burgemeester.

24 juni

De Romein Tito Monaci (1843-1910), geholpen door Arturo Zapponini, stelt de eerste editie samen van de Gids waarin notities over wetenschap, kunst en handel in de stad centraal staan. Drukkerij Sinimberghi vervaardigt de Gids. Dit is de volledige naam: Guida Scientifica-Artistica e Commerciale della Città di Roma.

30 oktober

Op de Via Flaminia worden nieuwe kantoren en werkplaatsen geopend van de Engels-Romeinse Gasfabriek. Er verrees ook een zogenaamde Gazometro, de bekende cilindervormige opslagtank voor gas.

27 november

Rome 1871 wat gebeurde er in de stadKoning Vittorio Emanuele Il opent de tweede zitting van de XI regeringsperiode. Dat gebeurt in het Montecitorio paleis dat voortaan de zetel van de Tweede Kamer zal zijn. De architect Paolo Comotto (1824-1897) heeft de in hout en ijzer uitgevoerde vergaderzaal ontworpen. De foto van de koning is uit ongeveer 1975. Hij zou op 9 januari 1878 om 14.30 uur overlijden, nog geen 58 jaar oud.

28 november

Een plan voor de uitbreiding van de hoofdstad verkrijgt goedkeuring.

De Senaat komt voor het eerst bijeen in de nieuwe vergaderzaal.

31 december

Uit de eerste volkstelling blijkt dat Rome 244.484 inwoners heeft.

 

Terug naar 1870
Ga naar 1872
Naar alle jaren

Aantekeningen bij Rome 1871 wat gebeurde er in de stad

Over Giovanni Lanza is hier een wikipagina (nl).