Jacht op Pasolini gesloten door President Mattarella

President Sergio Mattarella

Jacht op Pasolini gesloten door President MattarellaDe President van de Italiaanse Republiek Sergio Mattarella (1941) heeft de Jacht op Pasolini gesloten. De eerste jagers werden actief na de publicatie van zijn roman Ragazzi di vita. Dagvaarding volgde op dagvaarding. Voor zijn literaire werken en zijn filmkunst kreeg Pasolini het rond de dertig keer aan de stok met de Italiaanse justitie. Zijn eerste proces was echter al in 1949 in Casarsa. Hij zou zich hebben vergrepen aan jongens. De rechtbank sprak hem in 1952 vrij in hoger beroep. Maar toen woonde hij al met zijn moeder in Rome. De laatste censuurpoging speelde kort voor zijn dood. De film Salò werd verboden maar kwam in december 1975 alweer vrij voor de distributie. In 1977 deed een aanklager opnieuw een poging, maar na twaalf dagen gaf een hogere rechtbank de film vrij.

Betekenis

De betekenis van de onderstaande presidentië verklaring is verstrekkend. Het gaat niet alleen om een belangrijk cultureel feit, maar er speelt tevens een juridisch aspect mee. De president van de Italiaanse Republiek is immers de Voorzitter van het Hoogste Gerechtshof in Italië. Men zou kunnen zeggen, dat de president een gebaar van goede wil toont, dat hij zich distantiëert van bijna een kwart eeuw juridische jacht op een begaafde kunstenaar. Maar wie de hieronder integraal vertaalde Verklaring aandachtig leest, ontdekt dat president Mattarella de kritische levenshouding van Pasolini positief waardeert. En aangezien het staatshoofd een enorme populariteit geniet, kan die voor de receptie van het werk van Pasolini gunstig zijn.

De Verklaring van President Sergio Mattarella

Pier Paolo Pasolini heeft op de Italiaanse cultuur een belangrijk stempel gedrukt. De vlijmscherpe taal in zijn geschriften en zijn doordringende beelden blijven tot ons spreken. De originaliteit van zijn visie karakteriseert zijn werk. En in zijn scheppingen vraagt hij ook aandacht voor hen die zich aan de marge bevinden.  Daarin drukt hij zijn verlangen uit naar verbetering van het menselijke bestaan.

Wij herdenken zijn honderdste geboortedag met een bijzonder rijk programma. Hij laat een grote rijkdom van intuïties en waarden na, die dwingend om onze aandacht vraagt. Zij zijn ons nog steeds van dienst in de omgang met de moderniteit. Deze Moderniteit was enerzijds het object van zijn kritische denken, anderzijds bron van zijn nooit rustende innerlijke twijfel.

Pasolini had zijn wortels in het deel van de 20º eeuw dat na de tweede wereldoorlog begon. In die decennia werd het idee van een reële gelijkheid  gemeengoed, net als de ideeën van vrijheid en democratie. Pasolini gaf ook de maatschappelijke betrokkenheid van de intellectueel voor zichzelf prioriteit.

Pasolini was cultureel gesproken een buitengewoon veelzijdige mens. Weinigen als hij veroverden zich een plaats in de literatuur, de filmkunst, het theater, de essayïstiek en de journalistiek. Maar de poëzie was misschien wel de meest karakteristieke vorm waarin hij zich uit drukte.

De taal en de ideeën van Pasolini, maar ook zijn levenswijze stelden de  geconsolideerde conventies danig op de proef. Zijn polemische taalgebruik kwam hem niet zelden te staan op emarginatie en uitsluiting. Hij waarschuwde voor de ambivalenties van de vooruitgang, kenmerkend voor de  contemporaire wereld. En voor de mogelijke verarming van de mens, die door een steeds maar groeiende rijkdom werd gecamoufleerd. Zijn werk is een getuigenis waarover het nog steeds de moeite loont na te denken.

Aantekeningen bij Jacht op Pasolini gesloten

  • De Verklaring van de President verscheen op 5 maart op de website van het Quirinaal. De Italiaanse tekst kan men hier lezen.
  • Zie hier mijn post over de aan Pasolini gewijde tentoonstellingen in 2022.

 

Overschaduwde vreugde: Genua’s nieuwe brug

Je kunt wel spreken van ‘overschaduwde vreugde’ bij Genua’s nieuwe brug. Op 3 augustus 2020 was het staatshoofd Sergio Mattarella aanwezig bij de opening van de nieuwe brug in Genua. Zie hier voor mijn bericht over de  tragische gebeurtenissen rond de oude brug. In recordtijd kwam er een nieuwe voor in de plaats.

Ontwerp van Renzo Piano

De wereldberoemde architekt Renzo Piano, afkomstig uit Genua, heeft het project van de brug kort na de instorting van de oude aan zijn stad geschonken. De brug is 1067 meter lang, 40 meter hoog en heeft 19 overspanningen die rusten op 18 pijlers.

De nieuwe

De dag na de oplevering werd hij geopend. Vanuit het gezichtspunt van het verkeer en de economie kwam daarmee een einde aan het semi-isolement van de havenstad. De nieuwe brug is in recordtempo gebouwd op de plaats van de oude Morandibrug, die twee jaar geleden instortte. De eerste gebruikers van het nieuwe bouwwerk toonden zich zeer verheugd en opgetogen, want voor hen was er een einde gekomen aan de niet zelden drievoudige reistijden om de stad te bereiken en aan andere ernstige ongemakken.

De nabestaanden van de drieënveertig slachtoffers van de ramp waren, en dat is begrijpelijk, niet aanwezig bij de opening op 3 augustus. Gisteren, 14 augustus 2020, waren zij bijeen om de rampzalige gebeurtenis te herdenken. De plechtigheid werd bijgewoond door de Italiaanse eerste minister Conte en andere hoogwaarigheidsbekleders. Bij het woord ‘ramp’ denkt men al snel aan een natuurramp. Dat bleek voor de Morandibrug niet het geval. Een lange voorgeschiedenis van ontbrekend onderhoud veroorzaakte op 14 augustus 2018 om 11.36 uur de fatale instorting. Op dat moment onderging het leven van de nabestaanden van de 43 omgekomenen een radikale wending, een leven waarvan het leed voortaan deel zou zijn. De Nederlandse dichteres Hanny Michaelis drukte dit zeer precies uit in een gedachte die natuurlijk haar eigen bestaan betrof: ‘Je komt er niet af, maar je kunt er mee leven’.  Niettemin zullen velen die herkennen en misschien hebben ervaren.

Herinneringspark

Onder de nieuwe brug is een cirkelvormig park aangelegd waarin men 43 verschillende soorten bomen heeft geplant, voor elk slachtoffer één. Hun namen zijn aangebracht op een plaquette. Het park heeft de naam Open plek van de Herinnering gekregen  (Radura della Memoria). Op deze afbeelding een deel van het park en de brug erboven.

Overschaduwde vreugde: Genua's nieuwe brug

Het woord ‘radura’ staat voor een door bomen omringd rond grasveld in het bos. De cirkel is als universeel symbool allom aanwezig in de Italiaanse kunst, architectuur en religie. Een boom geplant om een persoon te herinneren heeft in Italië de laatste decennia meer en meer toepassing gekregen.

De officiële naam van de nieuwe brug is “Genua Sint-Joris”. De legendarische heilige en drakendoder wordt door de inwoners van de havenstad al eeuwen geliefd en vereerd. Dat is althans het beeld dat in de comunicatie van het  stadsbestuur wordt overgebracht. Het rode Sint-Joriskruis op een wit vlak is sinds jaar en dag de vlag van de stad. De keuze van de naam weerspiegelt de locale identiteit en past volledig in het politieke beleid van het huidige stadsbestuur. Sinds de verkiezingen van 2017 leidt de gekozen burgemeester Mario Bucci het bestuur, dat de uitdrukking van een rechtse coalitie. Het nationalisme is in de politieke cultuur van deze politieke partijen op nationaal niveau aanwezig als diepverankerde en sturende waarde.

Genua 2018 en Huizinga: ‘Hoge bruggen van begrip’

Genua 2018 en Huizinga: ‘Hoge bruggen van begrip’. Wat heeft Johan Huizinga met Genua te maken. Is hij er ooit geweest?  Huizinga en bruggen. En het tragische ongeluk in Genua. Daarover gaat het verhaal hieronder.

Augustusrust verstoord

In en rondom mijn huis is het in augustus gewoonlijk heerlijk rustig. Tijd om te lezen en te schrijven. Tijd ook om mij voor te bereiden op de afspraken in het najaar en na te denken over nieuwe boeken uit te geven in 2019 en 2020. Eén van de plannen behelst een Italiaanse editie van Johan Huizinga’s Amerika-dagboek en een serie brieven uit die periode: april – juni 1926. Huizinga schreef na zijn terugkomst Amerika levend en denkend. Hij gaf het de ondertitel ‘Losse opmerkingen’ mee, maar, schrijft hij, ook ‘tegenstrijdige beschouwingen’ zou passend zijn geweest.

Aan deze vredige augustussfeer kwam op 14 augustus abrupt een einde door de dramatische gebeurtenissen in Genua. De brug over de rivier Polcevera instortte en waarvan vrijwel direct de invloed èn de consequenties op lange termijn duidelijk werden. Het gaat enerzijds om het verdriet en het lijden van hen die hun geliefden en familieleden verloren, en anderzijds om de verstrekkende sociaal-economische gevolgen voor de stad en zijn bewoners. De omvang van dit laatste aspect krijgt langzaam maar zeker meer ruimte in de media en zal na gisteren (18 augustus, dag van nationale rouw) meer op de voorgrond treden. Het is belangrijk om het perspectief van de kwestie in het oog te houden. Het gaat immers niet om een natuurramp of een fataliteit, maar is een gevolg van menselijk handelen en zeer waarschijnlijk te wijten aan nalatigheid. In de woorden van het staatshoofd Sergio Mattarella: ‘een onaanvaardbare tragedie’.

Genua 2018 en Huizinga
Wat rest van de brug.

Tegenstellingen

Reeds enkele uren na de ramp kwam het land in de ijskoude greep van een destructieve polemiek waarin de verantwoordelijkheid voor de instorting – de schuldvraag – door de huidige regeringsleiders direct werd geplaatst bij de beheerders van de brug, Autostrade S.p.A., en bij de voorgaande regeringen.

Onvermijdelijk is de verdere accentuering van de al geruime tijd sterk gegroeide politieke tegenstellingen in het land en het openbare leven. Het staatshoofd riep opnieuw op tot nationale eenheid en meer moderatie in het politieke discours. In een willekeurige nieuwsuitzending wordt het verdriet en de wanhoop van de vele honderden betrokkenen bij het drama verteld. In dezelfde uitzending kan men echter zien en horen hoe de nationale politieke leiders zich roeren. Zonder enige terughoudendheid uiten zij ernstige beschuldigingen en verwijten. Zo een klimaat getuigt van weinig respect tegenover de nabestaanden. Het lijkt al evenmin ideaal voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden voor het gebeurde. Waar de rechterlijke instanties zich mettertijd over zullen buigen.

Het is tekenend, dat de nabestaanden van méér dan de helft van de slachtoffers hebben afgezien van de staatsbegrafenis.

De inwoners vergeleken hun brug niet zelden en niet zonder trots met die in Brooklyn. De Morandi brug was het symbool van Genua en staat centraal in de biografie van deze dynamische havenstad, vergelijkbaar met Rotterdam. Dit symbool van economische en culturele welvaart dreigt nu om te slaan in een symbool van stilstand en teruggang. Deze dreiging – daarover lijkt men het eens – kan het best worden afgewend door vormen van gemeenschappelijk handelen, dat spoedig na de verwerking van de rouw op gang moet komen.

Huizinga in Amerika in 1926

Huizinga maakte in het voorjaar van 1926 in Amerika een reis langs een aantal universiteiten. Het doel was om zich over de stand van de Amerikaanse sociale wetenschappen te laten informeren. Onder de academici en intellectuelen nam hij een stemming waar die haaks staat op het hier boven beschrevene. Huizinga werd tijdens zijn rondreis getroffen door wat men zou kunnen omschrijven als de wil tot saamhorigheid, het streven om gezamenlijk de problemen aan te pakken en tot een oplossing te brengen. Hij leest deze ‘nabijheid’ ook in deze twee verzen van Whitman:

The men and women I saw were all near to me
Others the same – others who look back on me because I look’d forward to them…

Huizinga schrijft naar aanleiding hiervan:

Waardoor herinneren mij de hedendaagse [Amerikaanse] sociologen en psychologen onweerstaanbaar aan de dichter der vorige eeuw? – Omdat wat hen bezielt hetzelfde is, omdat nu de wetenschap exacte vorm poogt te geven aan hetgeen de dichter in gigantische vormloosheid uit de chaos der gedachte kneedde. Hoge bruggen van begrip te slaan tussen onze voorstellingen van de mens en van de samenleving.

Reconstructie

Voor een snelle en efficiënte reconstructie van de havenstad Genua lijkt het slaan van hoge bruggen van begrip een voorwaarde. Laten we hopen dat deze richting wordt ingeslagen. Het triumviraat dat de politieke leiding van dit land in handen heeft, lijkt op dit moment echter meer behoefte te hebben om het vuur van de polemiek aan te blazen. Het zou echter de weg vrij moeten maken voor een beleid dat inspiratie vindt voor respect en weloverwogen, rationele beslissingen.

In het genoemde Amerika levend en denkend citeert Huizinga twee verzen uit de vierde afdeling van Walt Whitmans befaamde gedicht ‘Crossing Brooklyn Ferry’ (complete text).

Aantekening

  • Het citaat in : Johan Huizinga, Amerika levend en denkend, in: Verzamelde Werken, V, Cultuurgeschiedenis III, Tjeenk Willink, Haarlem, 1950, 456. [19271]

Bijgewerkt in mei 2021.